Politik om personoplysninger

Når du er klient hos Alliance Advokater Hørsholm behandler vi er række personaleoplysninger om dig. Vi har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik for at fortælle dig, hvordan dine data bliver behandlet.

EU’s databeskyttelsesforordning indeholder regulering af håndtering af persondata. Formålet med forordningen er at beskytte dig endnu bedre, når virksomheder og organisationer håndterer oplysninger om dig. Reglerne træder i kraft den 25. maj 2018 og gælder ikke kun for Alliance Advokater Hørsholm, men for alle virksomheder og organisationer.

Generelt anvender vi person- og klientoplysninger (fx navn, adresse og dit klientforhold hos os) for at kunne opfylde vores rådgivningsaftaler med dig.

Alliance Advokater Hørsholm er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine data behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefon, mobilnummer og mailadresse
  • Evt. CVR-nummer
  • Evt. fødselsdato og evt. cpr.nr.
  • Evt. billedlegitimation til opfyldelse af hvidvaskreglerne.

Alliance Advokater Hørsholm kontrollerer og opdaterer løbende dine data for at sikre, at de ikke er urigtige eller vildledende. I den forbindelse beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte nedenstående kontaktoplysningerne til at meddele os ændringer.

Formål

Alliance Advokater Hørsholm indhenter ovenstående oplysninger for at kunne administrere dit klientforhold til os. Oplysningerne indgår i vores sagsstyringssystem således, at Alliance Advokater Hørsholm har et overblik over sine klienter.

Oplysningerne bliver desuden brugt til at kontakte dig i forbindelse de rådgivningsydelser, Alliance Advokater Hørsholm giver til dig som klient og til administration og kontrol af dine oplysninger.

Vi indhenter kun data, som er relevante og nødvendige for at opfylde ovenstående formål. Vi benytter hverken dine data til andre formål eller videregiver dem til andre dataansvarlige uden at have fået dit samtykke.

Behandlingsgrundlag

Ovenstående oplysninger bliver indhentet på baggrund af en interesseafvejning. Alliance  Advokater Hørsholm har ved interesseafvejningen taget hensyn til, at oplysningerne er nødvendige for, at Alliance Advokater Hørsholm kan administrere vores rådgivningsydelse til dig. Desuden er der kun tale om almindelige oplysninger, som kan forventes at blive indhentet ved anmodning om advokatbistand.

Derudover er oplysningerne nødvendige for, at Alliance Advokater Hørsholm kan levere serviceydelser til dig, og derved opfylde klientforholdet med dig.

Alliance Advokater Hørsholm er undergivet Hvidvasklovens regler og skal i den forbindelse i sager vedrørende transaktioner, herunder bl.a. ejendomshandler, dødsboer, virksomhedsoverdragelser indhente legitimationsoplysninger fra klienten. Hvis klienten er et selskab skal der indhentes legitimationsoplysninger på selskabets ultimative ejere. I disse tilfælde er behandlingsgrundlaget Hvidvaskloven.

Sletning

Vi sletter dine data, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på alene at opbevare personoplysninger, som er saglige at opbevare.

Vi opbevarer dine personoplysninger i maksimalt 10 år fra afslutning af sagen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesloven en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejleledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig

Kontaktperson:       Advokat Lisbeth Egede Andersson
Adresse:                   Hovedgade 47, 2, 2970 Hørsholm
CVR:                         2938 7842
Telefonnr.:              +45 4579 2111
E-mail:                     mail@alliance2970.dk
Website:                  allianceadvokater-hoersholm.dk

Denne privatlivspolitik kan også findes på Alliance Advokater Hørsholms hjemmeside
www.allianceadvokater-hoersholm.dk

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Åbningstider
Mandag-torsdag: 08:30 -16:00
Fredag: 08:30 -15:00

(+45) 4579 2111
mail@alliance2970.dk