Forretningsbetingelser for sager ført af Alliance Advokater Hørsholm ApS

Vi vil i din sag hjælpe dig med at få det bedst mulige resultat og blandt andet stå for kontakten til de involverede parter i sagen, herunder udfærdige dokumenter og korrespondance efter behov og efter løbende aftale med dig.

 

Kvalitet og effektivitet i sagsbehandlingen

Det er meget vigtigt for os, at vi yder en høj kvalitet og effektivitet i vores sagsbehandling. Vi specialiserer os derfor, så vi er bedst muligt rustet til at yde dig den helt rigtige rådgivning, og vi deltager løbende i undervisning og kurser for at dygtiggøre os yderligere.

Mens sagen verserer, er det vores opgave at sikre dig en tilfredsstillende sagsbehandling, og at de aftaler, der indgås med sagens øvrige parter, får det optimale resultat for dig.

Du bliver løbende orienteret om sagens forløb, og vi drøfter og aftaler, hvordan sagen skal gennemføres. Vi afholder møder undervejs efter behov, men vi er også i kontakt på anden vis, både pr. telefon og mail, så sagen kan gennemføres, så hurtigt det overhovedet kan lade sig gøre.

 

Ved fremsendelse af e-mail med følsomme personoplysninger eller personnummer sker dette om muligt med kryptering via sikker mail og altid som minimum med SSL certifikat med kryptering. Kommunikation vil oftest være nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig omkring levering af den aftalte rådgivningsydelse. På denne baggrund forudsætter vi, at du er indforstået med, at også informationer af fortrolig karakter udveksles via e-mail, og at udvekslingen af den manglende kryptering kan være behæftet med risiko for, at fortrolige oplysninger som følge af denne form for kommunikation kommer til andres kundskab.

 

Ren besked – hvad får du?

Hos Alliance Advokater Hørsholm ApS bestræber vi os på at give den bedst mulige service og rådgivning til vores kunder. For at kunne det, er det meget vigtigt for os, at vi forstår hinanden, og vi forsøger derfor i videst muligt omfang at undgå vanskeligt sprogbrug og juridiske termer. Det er dog ikke altid muligt, og det er derfor meget vigtigt, at du spørger, hvis du er i tvivl om noget. Vores rådgivning er uafhængig og uvildig, og vi påtager os derfor kun din sag, hvis vi tror på, at vi kan gennemføre den med det bedst mulige resultat for dig.

 

Ansvarsforsikring

Alliance Advokater Hørsholm ApS har tegnet ansvarsforsikring hos HDI Danmark, hvilket sikrer dig mod ethvert tab i forbindelse med vores sagsbehandling.

 

Klientmidler

Alle midler, som vore klienter betror Alliance Advokater Hørsholm ApS, forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti (klientkontovedtægten). Klientmidlerne indsættes og forrentes på klientkonti hos vores bankforbindelse i Jyske Bank.

 

Alliance Advokater Hørsholm ApS er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonti hos vor bankforbindelse i tilfælde af, at det pågældende pengeinstitut måtte blive nødlidende. Klientmidler indsat på klientkonti er omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti. De er således som udgangspunkt omfattet af de almindelige regler om indskydergaranti og er derfor som udgangspunkt omfattet af et dækningsmaksimum på EUR 100.000 for samtlige klientkonti i det pågældende pengeinstitut.

Alliance Advokater Hørsholm ApS vil, med mindre andet aftales, anvende vore sædvanlige bankforbindelser. Oplysninger om vore sædvanlige bankforbindelser kan modtages ved henvendelse til kontoret.

 

Vi kan blive opkrævet rente af klientmidler, som efterfølgende kan blive opkrævet hos klienten. Kontoret kan kontaktes for nærmere information herom.

 

Honorar og omkostninger

Vi behandler mange sager for private borgere og kan derfor arbejde hurtigt og effektivt, så tidsforbruget og salæret minimeres mest muligt. Vi er desuden meget nøjagtige med vores tidsregistrering, der registreres helt ned til påbegyndte fem minutter.

Vores takster for ½ times rådgivning er 1.375,00 kr. inkl. moms for en advokat og 595 kr. inkl. moms for en juridisk assistent, og når der tidsregistreres effektivt, kan der arbejdes meget på ½ time.

Hovedreglen er, at der sker fakturering efter den tid, der medgår til opgaven. Du vil altid kunne få oplyst det nøjagtige tidsforbrug på et hvert givent tidspunkt ved at kontakte os. Vi fortæller endvidere om eventuelle forventede udlæg.

 

Salær for oprettelse af testamente, ægtepagt eller samejeoverenskomst inkl. rådgivning udgør som standard 5.625,00 kr. inkl. moms pr. dokument. Salær for oprettelse af fremtidsfuldmagt inkl. rådgivning udgør som standard 2.500,00 kr. inkl. moms.

Salær for berigtigelse af en ejendomshandel koster 10.625,00 kr. inkl. moms.

Salær for oprettelse af generalfuldmagt udgør som standard 625,00 inkl. moms.

Der gives samlerabat ved udarbejdelse af flere dokumenter.

 

Ved kørsel beregnes et kørselsgebyr på 300 kr. samt kilometertakst med 3,52 kr. pr. km. Der kan pålægges gebyr for kopieringsarbejde.

Advokaterne hos Alliance Advokater Hørsholm er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Alliance Advokater Hørsholm og/eller utilfredshed med en af Alliance Advokater Hørsholm advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

 

Evaluering

Vi forsøger hele tiden at forbedre vores sagsbehandling, og vi hører derfor gerne ris og ros til os, både løbende og ved sagens afslutning.

 

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til vores forretningsbetingelser eller i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte os. Oplys gerne dit j.nr. ved henvendelsen, hvis du er klient i forvejen.

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47, 2.
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

Telefonisk åbningstid
Mandag-torsdag: 09:00 -15:00
Fredag: 09:00 -12:00
Møder kan afholdes
uden for telefonisk åbningstid.

E-mail tjekkes dagligt.

(+45) 4579 2111
rec@alliance2970.dk

Alliance Advokater Hørsholm - når nærvær er vigtigt