Hvordan sikres virksomhedens fortsatte drift, hvis virksomhedens leder kommer i krise?

Selv virksomhedsledere og direktører er mennesker og personlig krise, eller i værste fald dødsfald, kan som bekendt ske for selv den bedste.

Hos Alliance Advokater Hørsholm ser vi blandt vore kunder en stigning i personlige kriser, skilsmisser og stress som følge af de turbulente tider vi lever i, og vi har derfor øget det erhvervsretlige fokus på rettidigt at bistå de lokale virksomheder, ved i god tid at gå indehaverne og direktørerne på klingen, også om de svære personlige spørgsmål.

Vi undersøger blandt andet hos vore kunder, om virksomhedslederen eller direktøren, ud over at sikre firmaets fortsatte driftsbudgetter og økonomi også har overvejet sikring af virksomhedens drift såfremt virksomhedens beslutningstagere selv rammes af stress, skilsmisse eller dødsfald.

I mange virksomheder bør vigtige juridiske dokumenter overvejes, også for lederen som privatperson. Hvad sker der såfremt indehaveren skal skilles? Skal ægtefællen have 50% af virksomhedens værdi som led i parternes bodeling kan dette alene true den fortsatte overlevelse af firmaet, særligt da mange virksomheder i forvejen er presset på økonomien.

Efter den nye arvelov er trådt i kraft, har vi med stor succes afholdt gratis kurser i arveloven, siger advokat Lisbeth Egede Andersson. Dette har givet os et grundigt indblik i Hørsholms familiers og de lokale virksomhedsejeres store behov for at få oprettet testamenter, ægtepagter og anpartshaveroverenskomster med blandt andet bestemmelser om særeje m.v.

Helt overordnet betyder de nye arveretlige regler, at både samlevende og ægtefæller stilles arveretligt friere. Opretter man som ægtefælle testamente er effekten af ændringerne endnu større. Testamentet kan ofte med fordel oprettes sammen med en ægtepagt, der sikrer længstlevende mulighed for at udeholde sine egne aktiver i forbindelse med ægtefællens død, hvilket kan have afgørende betydning for indehavere af virksomheder. Hermed indefryses længstlevendes egne aktiver og passiver, herunder virksomhedsanparter, ikke sammen med afdødes aktiver indtil proklamafristen er udløbet, som når ægtefællerne har formuefællesskab.

Med den nye lov er der i det hele taget oprettet stor fleksibilitet omkring danskernes mulighed for at ændre på ”den sidste vilje”, men det kræver, at man tager stilling i tide.  Det samme gælder sikring af særeje ved ægtepagt, et papir som kan få stor betydning, såfremt indehaveren af en virksomhed eller en direktør skal skilles. Det er jo kendt, at der i krisetider, som vi gennemlever nu, er kortere lunte og dermed højere risiko for skilsmisse da ”hestene jo bides når krybben er tom”.

Den nye arvelov har ændret den legale arv til ægtefællen fra 1/3 til 1/2 og har således udvidet ægtefællens arv. Derudover er tvangsarvebrøken til børnene nedsat til ¼ af den legale arv, og der er kommet testamentarisk mulighed for at sætte et beløbsmæssigt loft for børnenes arv. Dette har lettet nogle af de arveretlige problemer i forbindelse med generationsskifte af familievirksomheden såfremt de rette dokumenter oprettes.

Dette giver ægtefæller generelt set langt større frihed til at sikre sig selv og hinanden ved skilsmisse og dødsfald. Derudover er suppleringsarven, som følge af den nye arvelov, også blevet ændret. Det beløb ægtefællen som minimum kan udtage fra boet uagtet, at der er børn efter afdøde, er ændret fra 200.000 kr. til 650.000 kr. i 2011.

Det er endvidere klart, siger advokat Lisbeth Egede Andersson, at de mange forskellige familiemønstre i Danmark, med ugifte samlevende, dine og mine børn og 2. og 3. ægteskab i sig selv kan give et meget stort behov for at få reguleret arven, herunder virksomhedens fortsatte drift, både efter førstafdøde og efter længstlevende. Måske også i tilfælde af, at længstlevende vælger at indgå nyt ægteskab. Hvad skal der så ske med børnenes arv og familievirksomheden? Må længstlevende ændre i det fælles oprettede testamente efter førstafdødes død? Kan vi skifte arven i Danmark hvis virksomheden er beliggende helt eller delvist uden for landets grænser?  Dette og mange andre centrale spørgsmål ligger vore kunder meget på sinde.

 

TILBAGE

KONTAKT

Alliance Advokater
Hørsholm ApS

Hovedgaden 47
2970 Hørsholm
CVR. 2938 7842

(+45) 4579 2111
mail@alliance2970.dk

Alliance Advokater Hørsholm - når nærvær er vigtigt